2022-12-09

Framtidens beroendevård

Den omfattande teknikutvecklingen genom digitaliseringen, som pågår i hela samhället, förändrar våra arbetssätt. Ett exempel är flexiblare former för hur vi utför vårt arbete, med hemarbete för allt fler, men också genom att mer arbete utförs i digitala miljöer. Utmaningen är att skapa balans mellan det fysiska och digitala. 

Digitaliseringen i den offentliga sektorn intensifieras. Allt mer kontakt och interaktion med företag, myndigheter, sjukvård och skolor sker via mobiler, plattor och datorer. Utvecklingen har drivits av nya aktörer som från början är digitala. Under pandemin ökade antalet digitala interaktioner dramatiskt och utvecklingen kommer sannolikt fortgå under lång tid. De yngre generationerna som fötts in i ett digitalt samhälle kommer nu och i framtiden bära utvecklingen och digital kommunikation är för dem en självklarhet. Även i beroende- och missbruksvården kommer det digitala att bli en självklarhet.

Skärmavbild 2022-12-08 kl. 08.56.06-3

Figur: Människan ser möjligheter och med teknikens hjälp skapas nya produkter och tjänster som samhället reglerar genom lagar och gemensamma spelregler. Digitaliseringen är ett tydligt exempel på detta då den omfattar så stora delar av samhället, för att inte säga allt.

Aktörerna inom medicin- och hälsoteknik blir allt fler. De erbjuder en stor variation av olika behandlingar, utbildningar och kartläggningar, inte minst när det gäller beroende- och missbruksvård för olika målgrupper. Det handlar om allt från företag och företagshälsor till socialtjänst i kommuner och beroendeenheter i regioner som bl.a. bistår människor med tyngre missbruksproblem. Utvecklingen går snabbt och det råder ingen tvekan om att beroende- och missbruksvården kommer att förändras. På sikt kommer kanske institutionsbehandling att minska i takt med att användningen av digitala plattformar ökar.

Ett år med Access duo

Det har gått ett år sedan Access duo lanserades. Vi har samlat på oss kunskaper och erfarenheter både från klienter och våra uppdragsgivare. Våra samtalsterapeuter Josefine och Therese har mött klienter med varierande behov i den digitala miljön och delar här med sig av sina erfarenheter.

Vilka är dina erfarenheter av att ha jobbat med digital behandling under ett år?

J: Det är lätt att hitta tider för samtal med klienterna och möjligheterna att anpassa behandlingen utifrån klientens behov och vardag är stora. Innehållsmässigt skiljer sig inte behandlingen åt från att träffa klienten fysiskt.

T: Det fungerar väldigt bra för klienter med omfattande problematik, tex samsjuklighet. Jag blev överraskad av att det fungerar så bra som det har gjort.

Hur är det att arbeta med digital behandling i jämförelse med att träffa klienten fysiskt?

J: Min upplevelse är att möjligheterna att skapa en stark allians med klienten är lika goda som om jag träffade klienten fysiskt. Jag tycker också att det är lättare att vara tillgänglig för klienten eftersom flexibiliteten är mycket större, terapeuten är bara några klick bort.

T: Det är spännande och ger stora möjligheter till flexibilitet i kontakten med klienten. Det är ett bra sätt att möta klienten där hen är. Vi har tex. kunnat ha korta och täta samtal med klienter som behöver extra stöd. Plattformen ger också stöd mellan samtalen med egenstudier, hemuppgifter och psykoedukation.

Vad tycker klienterna om digital behandling?

J: Min uppfattning är att de flesta tycker att det är skönt att slippa ta sig någonstans för att ha samtal och att den digitala kontakten minskar eventuellt motstånd till behandling. I Access duos bibliotek har klienterna tillgång till självstudier genom psykoedukativa filmer och övningar vilket mina klienter har upplevt som hjälpsamt.

T: De har varit nöjda med att behandlingen kunnat anpassas efter deras behov och livsvillkor. Många har också varit överraskade och tycker att den digitala behandlingen varit bättre än att träffas fysiskt.

Vilka är utmaningarna med digital behandling?

Josefine menar att all behandling är en utmaning om klienten själv är skeptisk. Klienter som inte har erfarenhet av digitala möten kan till en början ha svårt finna motivation. En annan utmaning kan vara tekniken som tex. dålig täckning, att batterier blir urladdade eller att surfen tar slut för klienten. I de allra flesta fall går det att hitta lösningar på dessa problem.

Therese säger att det finns ibland en del tekniska utmaningar. Det gäller att ha en väl fungerande teknik, uppkoppling och laddade batterier. Det mesta går dock att lösa. Annars liknar utmaningarna de som finns i all behandling, tex. se till att skapa delaktighet, förebygga återfall och skapa motivation.

Flera klienter som varit placerade i familjehem har uppskattat att få behandling digitalt via Access duo. Tillgängligheten och flexibiliteten har även där varit starka faktorer då de annars varit hänvisade till öppenvården. De praktiska hindren med tider, transporter mm. undanröjs med digital behandling. Vidare har klienter kunnat fortsätta behandlingen med samma terapeut vid avslutad familjehemsplacering.

Access duo – framtidens beroende- och missbruksbehandling

Inom Iris utvecklingscenter har en digital plattform för vård- och behandling av beroende, missbruk och psykisk ohälsa utvecklats.

Access duo erbjuder skräddarsydda och behovsanpassade behandlingsprogram utifrån varje individs unika behov och situation. Plattformen är unik i sitt slag då den förutom att klienten följs av en samtalsterapeut genom hela behandlingen erbjuder en rad verktyg och hjälpmedel som underlättar klientens rehabilitering. Det kan vara psykoedukativa inslag med filmer, självskattningsverktyg och yogaklasser samt olika gruppaktiviteter. Allt i en digital miljö.

Den digitala behandlingen möjliggör ett nytt sätt att arbeta integrerat med fysisk behandling vilket skapar kontinuitet och trygghet för klienterna. Dessutom ökar tillgängligheten markant för klienter med varierande behov.